چاپ کردن این صفحه

مصوبات جلسه شماره 74

سه شنبه, 18 تیر 1398 ساعت 09:29 اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان، جلسه شماره 74 شورای اسلامی شهر آبادان روز دوشنبه مورخه 1398/4/17 با حضور تمامی اعضای شورا و با دستور کار بررسی لوایح در محل سالن اجتماعات شورا برگزار شد.

طی این نشست لوایح ذیل مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

 

لایحه شماره 1

 

لایحه شماره 11/12/3037 مورخ 98/3/25 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي وتوسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي با مساحت 19/90 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را واقع در ضلع شرقي پلاك ثبتي 2809 بخش 3 به نشاني كفيشه خيابان 2 اصلي 3 فرعي را فقط جهت تجميع والحاق با پلاك مذكور به مالك پلاك آقاي علي عرب رضايي به فروش رساند و از سويي معاونت شهرسازي و معماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نموده است، عليهــــــــذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكورپس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري به نامبرده فوق واگذار گردد.


متن : با رعایت قوانین و مقررات به اتفاق آراء به تصویب رسید.


 

لایحه شماره 2 

لایحه شماره 11/12/3207 مورخ 98/3/28 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي وتوسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي با مساحت 7/67 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را واقع در ضلع شرقي وجنوبي پلاك ثبتي 2572/15 بخش 9 به نشاني ميدان طيب طيب 10 قبل از 20 متري كاشي يك را فقط جهت تجميع والحاق با پلاك مذكور به مالك پلاك خانم معصومه بياتي به فروش رساند و معاونت شهرسازي ومعماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نموده است ، عليهذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكور پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري  به نامبرده فوق واگذار گردد.
متن :  با رعایت کلیه مقررات حقوقی به اتفاق آراء به تصویب رسید.


 

لایحه شماره 3 

لایحه شماره 11/12/3269 مورخ 98/4/1 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي و توسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي با مساحت 4/42 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را واقع در ضلع غربي و جنوبي پلاك ثبتي 1782/3082 بخش 4 به نشاني فاز يك اميرآباد روبروي منازل دادگستري را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكوربه مالك پلاك خانم فاطمه شتوي به فروش رساند و از سويي معاونت شهرسازي ومعماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نموده است ، عليهذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكور پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري  به نامبرده فوق واگذار گردد.

متن :  با رعایت کلیه مقررات به اتفاق آراء به تصویب رسید.


 

لایحه شماره 4 

لایحه شماره 11/12/3411 مورخ 98/4/3 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي وتوسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي با مساحت 36/2 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را واقع در ضلع جنوب شرقي پلاك ثبتي 3240/1 بخش 3 به نشاني كوي گلستان خيابان 3 اصلي كاشي 201 را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكور به مالك خانم مينو موسوي ده موردي به فروش رساند و از سويي معاونت شهرسازي و معماري طي نامــــه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نمـــوده است ،  عليهذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكور پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري  به نامبرده فوق واگذار گردد.
متن :  با رعایت کلیه مقررات و ضوابط حقوقی به اتفاق آراء به تصویب رسید.


 

لایحه شماره 5 

لایحه شماره 11/12/3410 مورخ 98/4/3 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي وتوسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي با مساحت 28/45 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را  واقع در ضلع جنوبي و شمالي پلاك هاي ثبتي 2658 ، 2651 بخش 9  به نشاني ميدان طيب 0 طيب 18 انتهاي 20 متري كوچه ربيعي را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكور به مالك آقاي جاسم عبيداوي به فروش رساند و از سويي معاونت شهرسازي و معماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نموده است ، عليهذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكور پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري  به نامبرده فوق واگذار گردد.
متن :
 با رعایت مقررات و با عنایت به اینکه دو ملک طرفین این زمین متعلق به یک نفر می باشد بلامانع می باشد.


 

لایحه شماره 6 

لایحه شماره 11/12/3670 مورخ 98/4/11 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي وتوسعه معابر در نظر قطعه زمين انحرافي با مساحت 4/23 متر مربع با كاربري مسكوني ملكي خود را واقع ضلع شمال شرقي پلاك ثبتي 1782/1786 بخش 4 به نشاني اميــرآباد فاز 3 روبروي قدمگاه امام رضا(ع)  را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكور به مالك پلاك آقاي اميرپور كمال بقال به فروش رساند، و از سويي معاونت شهرسازي و معماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام نموده است ، عليهذا پيشنهاد مي گردد قطعه زمين مذكور پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري و واريز وجه آن به حساب شهرداري  به نامبرده فوق واگذار گردد.
متن :  با رعایت کلیه مقررات به اتفاق آراء به تصویب رسید.


 

 

 

 

 

خواندن 71 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
fayouzi

آخرین‌ها از fayouzi