لینک های مرتبط

  • محبوب ها
  • برچسب ها
  • نظرات
مصوبات

مصوبات (5)

مصوبات شورای اسلامی شهر آبادان 

جلسه شماره 15        تاریخ جلسه: 96/9/12

 جلسه شماره 14           تاریخ جلسه:96/9/4

 

 جلسه شماره 11     تاریخ جلسه:96/7/16

 جلسه شماره 6        تاریخ جلسه: 96/7/3

 

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 19:49

مصوبات جلسه شماره 5 شورا

 جلسه شماره 15

نقشه

ارتباط با شورای شهر آبادان

 نشانی: آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان شورای اسلامی آبادان

تلفن : 53225280 , 53225209 ,  6-5322475 , کد شهرستان: 061

دورنگار: 53225184 , 53223856

سامانه پیامکی: 10007035

کد پستی: 6316853593