لینک های مرتبط

  • محبوب ها
  • برچسب ها
  • نظرات
بازدیدهای شهری

بازدیدهای شهری (3)

بازدیدهای شهری شورای اسلامی شهر آبادان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان،روز دوشنبه مورخه 96/11/9 اعضای شورای اسلامی شهر بهمراه شهردار آبادان از محدوده ی منطقه دو شهرداری بازدید نمودند.

در تاریخ 96/8/12 آقایان مهندس پوردریس و مهندس عبدالله کعبی از وضعیت سازمان پسماند و کارخانه بازیافت شهرداری بازدید نمودند.

روز چهارشنبه مورخه 96/8/17،آقای مهندس دریس فرد نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان بنا به درخواست تعدادی از اهالی کوی سده(خیابان بهمن 45) بهمراه معاون فنی و عمرانی شهرداری،مسئول سازمان عمران و مسئولین منطقه سه شهرداری از این منطقه بازدید نمودند.

نقشه

ارتباط با شورای شهر آبادان

 نشانی: آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان شورای اسلامی آبادان

تلفن : 53225280 , 53225209 ,  6-5322475 , کد شهرستان: 061

دورنگار: 53225184 , 53223856

سامانه پیامکی: 10007035

کد پستی: 6316853593