گفگوها


cache/resized/d04badb41e18385d01d5cc318d3b6118.jpg
   نشست هم اندیشی
cache/resized/44ca1e83bbeb629d613f738510551f4c.jpg
به گزارش روابط
cache/resized/6ddb876a17b4ac428a03d5ccf37a7bbd.jpg
به گزارش روابط
cache/resized/a8cb24e2bec5ac3cb23e4b7606f8de07.jpg
 جلسه شماره 11    

افراد آنلاین

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 آشنايي با شوراي اسلامي شهر

 

نهم ارديبهشت ماه 1378نقطه عطفي در تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران بود تا مشاركت مردمي راه توسعه رابه بهترين شيوه پيداكند.

مشاركت در اداره امور كشور در عصر حاضر به عنوان دوران گذار،از مرحله سنتي به شكل توسعه يافته ضرورت كهني است كه در سرزمين ما چه در ديدگاه ملي با سابقه تمدن طولاني وچه در جايگاه اسلامي آن همواره وجود داشته است .درواقع شكل گيري شوراها پاسخ به نيازي است كه به گواهي تاريخ در گذشته نيز به شيوه سنتي واسلامي به آن پاسخ داده شده است وشكل نوين امروزي آن در قالب شوراها بر وجود بستري مناسب جهت مشاركت مردمي تأكيد مي كند واين امر تجلي اصول مربوط به شوراها را در قانون اساسي است.

ريشه دار شدن نظام شورايي بستگي به توجه جدي به اين نهاد نوپا كه بر آمده به ازجامعه مدني است،دارد.به طوري كه تقويت اين نهاد در حقيقت به مثابه تقويت وجه انتخابي حاكميت در سطح كلان به شمارمي آيد.

شكل گيري شوراها واهداف پيش بيني شده آن ها براساس مصداقها وفعاليت شوراها وتاثيرات اجتماعي آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

شوراها ي اسلامي وضرورت تشكيل:

شكل گيري شوراها ي اسلامي يكي از محمل هاي حضور مردم ويكي از مباحث بنيادي مي باشد كه در قانون اساسي لحاظ گرديده وبه همين سان يكي از ريشه دارترين روشهاي مديريتي در جامعه به شمارمي رود .فصل هفتم قانون اساسي كه در مورد شوراها بحث كرده وهمين طور اصل هفتم واصول يكصدم تا يكصدوششم جايگاه ويژه اي را براي نهاد شورا مد نظر قرار داده وشوراها را مظهر حاكميت ملي واز اركان تصميم گيري واداره كشور بر شمرده است .به اين ترتيب روح كلي قانون اساسي با جلب مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود سازگاري دارد وتامين اين حق را از وظايف دولت دانسته است .

درحال حاضر كشورما در جايگاهي قرار دارد كه بيش از ساير ادوار حضور ومشاركت مردم در صحنه هاي اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي ضرروري است وبه همين دليل شوراها از سال 1377 تشكيل ودر تاريخ نهم اردبهشت ماه 1378فعاليت خود را آغاز نمودند .در بدوشكل گيري اين نهاد ،امتيازات وتأثيرات اجتماعي مثبتي در سايه فعاليت شوراها مورد انتظار بود كه برخي از موارد آن اشاره مي شود :

 • انتقال مديريت از دولت به مردم

انتقال تدريجي مديريت وهدايت توسعه ،عمران وفعاليت اجتماعي وفرهنگي شهرها از دولت به مردم از طريق تشكيل شوراها

 

 

 • اجراي سياست عدم تمركز

بدليل وسعت كشور و حدود جغرافيايي آن وكثرت جمعيت وتعدد اقوام وفرهنگ هاي مختلف اجراي سياست عدم تمركز با تشكيل شوراها ي اسلامي مقدور وميسر است

 • سپرده شدن كار مردم به مردم وارتقاءمشاركت
 • سرعت بخشيدن به جريان كارها وامور مردم
 • رفع تبعيض
 • نظارت اجتماعي در كليه نقاط كشور
 • تکمیل كار دستگاههاي دولتي وكمك به مسئولان دولتي

شورا حسب وظايف با هماهنگي وهمكاري با دولت ،تكميل كننده وپوشش دهنده فعاليت دستگاهها وسازمانهاي دولتي است ،بدليل ماهيت كاري شورا ها كه عبارت از تصميم گيري ،ونظارت مردمي است ،آنها هيچگاه به صورت مزاحم ورقيب دستگاههاي دولتي نبوده وبا حضور فعال مردم ،خلاءهاي موجودي كه ناشي از عدم حضور دولت مي باشد را پر مي نمايند.

 • هدايت ورهبري امور محلي ومنطقه اي

نمايندگان شوراها بدليل آشنايي با شرايط ومقتضيات محل بهتر از مامورين دولت مي توانند جريان امور مخصوص بخود را هدايت نمايند .

 • آگاه نمودن مردم نسبت به جريان امورومشكلات
 • بالابردن ظرفيتهاو توان عملكرد دولت در انجام برنامه ها
 • نيرو سازي ورشد استعدادهاي مردمي

تاثيرات اجتماعي شوراها

- بسط فعاليتهاي شوراها به مثابه پارلمان هاي محلي

يكي از مشكلات اساسي در روند فعاليتهاي مجلس شوراي اسلامي گستره فوق العاده اين فعاليت هاست به طوري كه انتقاد هميشگي نمايندگان مجلس اين است كه مسائل ومشكلات ريز درشت حوزه انتخابيه همواره به عنوان مانعي جدي درراه شكل گيري برنامه ريزي كلان وملي براي تمام كشور است .تجربيات پشت سرگذاشته شده در شوراها به ويژه در روستاها وشهرهاي كوچك مؤيد آن است كه مي توان بسياري از وظايف را درعرصه هاي مديريت شهروروستايي از دو بعد توليدي واجتماعي به شوراها واگذار كرد.نشان بارزوعلمي اين ديدگاه ،تاسيس نزديك به پانزده هزار دهياريهاي خود كفا به عنوان مولود قانون شوراها ست .كه با توجه به قانون تجميع عوارض ،شوراهاي روستايي را همچون شوراهاي شهر در مسير تحرك وفعاليت قرار داده ونظام مديريت شهر وروستايي را متحول كرده است .اين روند كه با ابتكار عمل و ورود موفق شوراها آغاز شده است به روندي روبه تزايد تبديل شده و جاي اميدواري است كه نمايندگان حوزهاي انتخابيه مي توانند با فراغت بيشتري به مسائل ملي بپردازند خاصه اين كه در كنار اين واگذاري وظايف ،شوراي عالي استان ها منعكس كننده بسياري از نيازهاي اقصي نقاط كشور بوده وبه مثابه يك مجلس دوم ،طرح ها وپروژه هاي لازم را به دولت ومجلس ومقامات مسئول ارائه كند .

شناخت بيشتر ورو به توسعه از تربيت شهروندان مؤيد اين نكته است كه تربيت شهروند فعالي كه در صدداست كه عضو يك جامعه باشد ،بدون عمل وتمرين وكسب مهارتي حساب شده وتحت نظارت ميسر نيست .

اين تمرين واين عمل است كه تقويت مهارت ها وعادات مناسب را از پي دارد وموجب مي شود كه فرد بينش ها ،ورغبت ها وآرمانها وگرايش هاي تازه اي را كسب كند ودر پرتو اين تغيير نگرش ها راه را براي برقراري ارتباط موپر ونفوذ اجتماعي عملي سازد .

شوراها به عنوان ميدان فعاليت اجتماعي بسياري از راههاي ارتباط موثر ونفوذ اجتماعي را شناسايي كرده ومحملي مطمئن براي خدمتگزاري واقعي به جامعه را درراستاي تحول اجتماعي وجنبش اجتماعي ايجاد نموده اند .

بي ترديد در روزگاري كه ضعف پيوندها ي اخلاقي وخلاءالگوهاي زنده عملي به يكي از دغدغه هاي جدي در سطح اجتماعي بدل شده ،وجود چنين نمونه هايي گامي در جهت بازسازي اعتماد اجتماعي وافزايش تعلق اجتماعي است.

 • تعامل شورا با ساير نهادها

شوراها با توجه به ارتباط دقيق با مردم داراي نقش تازه اي نيز شده اند .به طوري كه تعامل بين مردم ونهاد ها وادارات دولتي را نيز تسهيل نموده اند.

نكته اي كه در اين مورد قابل مطالعه است توجه دستگا ههابه توسعه اختيارات شوراها ست به اين ترتيب كه شوراها به دليل ارتباط تنگاتنگ با مردم از بحث نظارت وتصميم گيري در حوزه مديريت شهري به طرف مسائل اجتماعي وفرهنگي عام تري در حركت مي باشند .

شاهد اين مدعا را مي توان به حضور مستقيم ونظارتي اعضاشوراها در 33شورا،كارگروه وسازمان ديگر عنوان كرد.

درواقع نقش شوراها به عنوان پلي در بين مردم وبه عبارتي دولت ميانجي وكاهش اين فاصله اثرات فوق را در برداشته است .

در ساده ترين شكل موضوع ،مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اگر اقدام شوراها نيز حاصلي در برنداشته باشد نفس برقراي ارتباط با مردم بسيار ارزشمند وتأثير گذار است .

اتكا ءبه قانون گرايي

تشكيل شوراها به عنوان محملي براي تصميم گيري ونظارت ،موجب غبارروبي وشفاف شدن چارچوب هاي فعاليت شده است

نكته قابل توجه اين است كه در تعاملات شورايي چه از نوع تفاهم وچه از نوع اختلاف ،اعضاي شورا در بحث به كرسي نشاندن نظرات خود همواره به استناد قانون متكي مي شوند وبا غوردر قانون اساسي ،قانون شوراها ،آيين نامه هاي مربوط ودستورالعمل هاي مرتبط ،پشتوانه قانوني لازم را براي نظرات خود بيان مي دارند .طرح سوال از شهردار ،استيضاح شهردار ،بررسي عدم حضور اعضاي شورا ،بررسي منابع مالي شورا و......مواردي از اين دست مي باشد .اين نكته از آن جهت مبارك ومغتنم است كه (عرصه توافق )در آن به رسميت شناخته شده وشعار قانون گرايي آرام آرام از حوزه نظر به حوزه عمل ورود پيدا كرده است وشورائيان در (حيطه عمومي )خود را ملزم به آن نموده واين محمل را بهترين راهكار براي بسط آروتمايلات خود مي دانند.

شورا ها مهترين عرصه در تجربه آموزي مديريت شهري نقش نظارتي وتصميم گيري شوراها ي اسلامي به ويژه در شهرها يك نكته مهم را در پي داشته است وان اين است كه در عرصه مديريت شهرداري نيروهاي كاردان ولايق شناسايي شده اند وعملكرد آن ها به مردم معرفي شده است از ارزش هاي ويژه شوراها يكي نيز اين بوده است كه افراد واعضاءشوراها پس يك دوره فعاليت كه مدت آن نيز كم نبوده ،دستمايه اي از توان همكاري ةجذب مشاركت هاي مردمي ،آشنايي با قوانين وحقوق شهروندي وبساري از موارد مشابه را بدست آورده اند وبراين اساس خود را براي حضور در عرصه هاي مهم تر مانند مجلس شوراي اسلامي آماده نمودند .

اين نكته ،نه تنها براي اعضاي شوراي شهر اين ارمغان را به دنبال داشته ،بلكه بسياري از شهروندان موفق پس از طي اين دوره كارورزي خود را براي عرصه هاي بالاتر آماده ديده اند به طوري كه تعدادي از كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم را شهرداران واعضاي شوراها تشكيل داده اند كه سابقه مديريت شهري را در كارنامه خود دارند.

در نهايت اين كه شوراهاي شهر به دليل آشنايي با مسائل وواقعيتهاي شهر توانسته اند تسلط بيشتري بر افزايش منابع فراهم آورند وتوانايي بيشتري در اداره امور شهر ها از خود نشان دهند

نقشه

ارتباط با شورای شهر آبادان

 نشانی: آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان شورای اسلامی آبادان

تلفن : 53225280 , 53225209 ,  6-5322475 , کد شهرستان: 061

دورنگار: 53225184 , 53223856

سامانه پیامکی: 10007035

کد پستی: 6316853593